10% investice do podpory komunit
a ochrany před klimatickými změnami

Odpovědné podnikání

Každá společnost a každý člověk má svůj díl odpovědnosti, pokud jde o péči o světové společenství a udržitelnou ochranu našeho životního prostředí. Společnost Fordist Group neustále hledá způsoby, jak se zapojit, a od roku 2017 jsme se v této věci zavázali investovat částku představující alespoň 10 % čistého ročního zisku společnosti Fordist Group tak, jak je popsáno níže.

Kontaktujte nás, pokud jste nezisková organizace a máte zájem s námi spolupracovat!

Dobrovolnický program pro zaměstnance Fordist Group

Všichni zaměstnanci Fordist Group mohou využít až 3 dny placeného volna ročně pro práci na věci, v kterou věří, v neziskové organizaci, kterou si sami vyberou. Tento program je z geografického hlediska flexibilní, takže se zaměstnanci mohou rozhodnout, zda přispějí ve své vlastní zemi nebo v zahraničí.


Fordist Group program pro snížení emisí uhlíku

Věříme, že jako dynamicky rostoucí podnik v oboru distribuce a fulfillmentu hraje Fordist Group důležitou roli, pokud jde o snížení emisí CO2 a snižování množství odpadů. Budeme i nadále investovat do zlepšování efektivity našich procesů (například optimalizací dopravovaného objemu, balení) a do realizace nových projektů (snížením spotřeby elektrické energie a postupným přechodem na energii z obnovitelných zdrojů) na podporu tohoto závazku.

Naším cílem je dosáhnout relativně nejnižšího množství emisí CO2 v našem oboru – a bude to dlouhá cesta! Než budeme schopni tento cíl naplnit, budeme část našeho zisku investovat do projektů pro obnovitelné energie, lesnictví a zachování zdrojů, které snižují emise skleníkových plynů (tzv. „uhlíková kompenzace“).

Níže najdete často kladené dotazy na toto téma.

Často kladené dotazy: Uhlíková kompenzace

Jak funguje uhlíková kompenzace?

Zakoupením tzv. uhlíkových kreditů na kompenzaci svých emisí přispívají podniky významnými finančními prostředky do projektů, které hrají důležitou roli ve zmírnění změny klimatu a které by jinak nebyly finančně únosné.

Projekty, které prodávají uhlíkové kredity, zahrnují například investice do iniciativ zaměřených na obnovitelné energie, ochranu lesů před nelegální těžbou nebo větrné elektrárny, které nahrazují fosilní paliva. Tyto projekty musí splňovat základní kritéria kvality, což je ověřováno třetími stranami, a musí také prokázat, že jejich výsledkem je snížení emisí skleníkových plynů a že uhlíkové kredity jsou nezbytné, aby tato jejich činnost byla z finančního hlediska životaschopná. Projekty vysoké kvality musí dále také prokázat, že prostřednictvím tohoto snížení emisí nedochází ke zvýšení emisí v jiné oblasti. Každý uhlíkový kredit, který je generován nějakým projektem, má své jedinečné identifikační číslo a může být prodán pouze jednou a jedinému podniku. Tento proces je řízen prostřednictvím registrů třetích stran.

Jakou roli mají uhlíkové kompenzace při snižování rizik a dopadů klimatických změn?

Uhlíková kompenzace sama o sobě nepředstavuje úplné řešení globálního oteplování, ale jejím výsledkem skutečně dochází ke snížení emisí a přispívá také k budování tzv. nízkouhlíkové ekonomiky, za předpokladu, že tyto projekty financují skutečně prospěšné, udržitelné ekologické aktivity, které by jinak nebyly realizovány.

Pokud například investujete do projektu větrné energie, který by jinak bez investice formou uhlíkové kompenzace nebyl možný, zvyšuje taková činnost z globálního hlediska dodávky obnovitelné energie, a tedy redukuje množství fosilních paliv spotřebovaných v budoucnosti. Toto (alespoň v malé míře) přispívá k našemu celosvětovému přechodu na tzv. zelenější cestu s menší produkcí emisí CO2.

Jak postupujete při výběru projektů?

Každý rok firemní komise pro udržitelnost vybere 3 až 5 projektů různého typu a z různých lokalit a naši zaměstnanci kolektivně vyberou, na které z nich se zaměříme. Dáváme přednost projektům, které vykazují maximální transparentnost, pokud jde o využití a pokrok našich investic.

S kým Fordist Group v rámci programu uhlíkové kompenzace spolupracuje?

Jedná se o nový program, který začíná od roku 2017, a v konečné fázi rozhodnou naši zaměstnanci, na které projekty se zaměříme. I nadále hledáme potenciální partnery, takže pokud vaše služby mohou společnosti Fordist Group pomoci naplnit tento program, můžete nás kontaktovat na adrese start@fordistgroup.eu.

Kde je možné najít příklady projektů a obecně více informací o uhlíkové kompenzaci?

Příklady projektů, podrobné informace a hodnocení dopadů projektů zaměřených na uhlíkovou kompenzaci lze najít na mnoha webových stránkách. Doporučujeme tyto následující odkazy na webové stránky:

Crowd of business people in huddle reaching for globe
hands holding a tree arranged as a heart shape on cracked earth / growing tree / love nature / save the world / csr
wind turbines generating electricity at the beach,green energy background
Solar PV Rooftop Cloud Reflect